FISHESFISHING :: เหยื่อปลอม|ตกปลา|ปลาน้ำจืด | คลิปตกปลา | รอกตกปลา

Posts tagged 'วงศ์ปลากราย'

ปลาไทย|ปลาตองลาย (Chitala blanci)

ปลาไทย|ปลาตองลาย (Chitala blanci)

ปลาตองลาย (Chitala blanci) มีรายงานพบ ปลาตองลาย เมื่อปี พ.ศ. 2510 เป็น ปลาน้ำจืด ที่อยู่ในวงศ์เดียวปลากราย(Notopteridae) ใน อดีตเคยมีรายงานพบในแม่น้ำตาปี และเมื่อไม่นานมานี้ก็มีรายงานพบที่แม่น้ำน่าน แต่หลักฐานข้อมูลประชากรในแหล่งน้ำธรรมชาติของปลาชนิดนี้... Read me >>


Tag as : , , , , , , , ,