FISHESFISHING :: เหยื่อปลอม|ตกปลา|ปลาน้ำจืด | คลิปตกปลา | รอกตกปลา

Posts tagged 'ป่าชายเลน'

Trip ตกปลา | Underwater Red Snapper ผู้ล่าสีแดงแห่งป่าชายเลน

Trip ตกปลา | Underwater Red Snapper ผู้ล่าสีแดงแห่งป่าชายเลน

ผู้ล่าอย่างปลา หรือ fish predator หากเป็นแหล่งน้ำกร่อยหรือปากแม่น้ำ เรานักตกปลาคงจะรู้จักกันดีครับ กับปลาผู้ล่าชนิดนี้ ปลากะพงแดง Mangrove jack ทริปนี้ผมได้ภาพใต้น้ำเจ้านักล่าสีแดงตัวนี้ หลังจากส่งเหยื่อปลอมประเภท... Read me >>


Tag as : , , , , , , , , , , , , , , , , ,