FISHESFISHING :: เหยื่อปลอม|ตกปลา|ปลาน้ำจืด | คลิปตกปลา | รอกตกปลา
แนะนำหนังสือ และ นิตยสาร > แนะนำนิตยสารปลาไทยในอดีต

แนะนำนิตยสารปลาไทยในอดีต

magazine

ฉบับที่ 6 / 2535

เป็นนิตยสารปลาไทยและปลาสวยงามของไทย รุ่นที่ 2 ซึ่งปัจจุบันไม่มีวางแผงจำหน่ายแล้ว
ผมตามเก็บและสะสมไว้ตั้งแต่ฉบับที่1-7 ไม่แน่ใจว่า นิตยสารฉบับที่7เป็นฉบับสุดท้ายหรือไม่ ผมเห็นว่าเป็นนิตยสารปลาของไทยที่ทรงคุณค่าอีกปกหนึ่ง จึงอยากแนะนำให้อ่านกันครับ

เนื้อหาเด่นในเล่ม
-สำรวจปลาแม่น้ำเจ้าพระยา(บางไทร)
-ปลาวงศ์ปลากราย
-ปลาค้อถ้ำ
-ปลาหลดค้อ(ปลาหลดหางแฉก)
-ปลาลูกปลาไหล(ชอดูเลีย)
-ปลาcatfish (วงศ์ปลาสวาย)